Brandi tėvystė - raktas į vaiko sėkmę

Projektas remiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės skirta suma: 6 000,00 Eur. Instituto įnašas: 2 188,20 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. vasario 1 d. – gruodžio 31 d.

Projekto tikslas: Ugdyti tėvystės įgūdžius ir pagarbiu elgesiu paremtą šeimos santykių kultūrą, plėtojant pozityvius auklėjimo metodus.

Projekto uždaviniai:

1.      lavinti gebėjimą valdyti stresines situacijas ir konstruktyviai spręsti konfliktus su savo vaikais;

2.      lavinti gebėjimą atpažinti savo psichologinius ir socialinius poreikius bei jausmus ir juos konstruktyviai reikšti;

3.      mokytis atpažinti savo vaiko skirtingų amžiaus tarpsnių poreikius ir juos atliepti;

4.      lavinti nesmurtinio (pagarbaus) bendravimo su savo vaikais patirtį.

Tikslinės grupės: Vaikų turintys ir tėvystei besiruošiantys asmenys. Bendras dalyvių skaičius – 140. 

Projekto veiklos: kursas „Išmanioji tėvystė“ (1 gr., 20 val.), kursas „Raktas į sutarimą: 4 pagarbaus bendravimo su vaiku žingsniai“ (4 gr., 24 val.), kursas „Raktas į sutarimą: išgirsti ir išklausyti vaiką“ (2 gr., 20 val.), praktinis seminaras „Laisvė ir ribos doroviniame vaikų ugdyme“ (2 gr., 4 val.).

Rezultatai

Vaikų turintys ir tėvystei besiruošiantys asmenys: mokysis bendrauti su vaiku pagarbiai (nenaudojant nei fizinio, nei psichologinio smurto); mokysis atpažinti savo psichologinius ir socialinius poreikius bei jausmus ir juos konstruktyviai reikšti; mokysis valdyti stresines situacijas ir stiprius neigiamus jausmus neišliejant jų ant vaikų; mokysis efektyviai ir pagarbiai spręsti konfliktus su vaikais; mokysis atpažinti savo vaiko skirtingo amžiaus tarpsnių poreikius ir juos atliepti; siekti ilgalaikio tikslo bendraujant su vaiku; įgaus žinių, kaip įgalinti vaiko moralinio brendimo laisvę, kaip atpažinti ir lydėti vaikus jų visapusiško dvasinio ir fizinio augimo bei autentiškos autonomijos puoselėjimo procesuose; susipažins su pagrindinėmis vertybinėmis nuostatomis, formuojančiomis teigiamą paauglių santykį su savimi, aplinka ir suaugusiaisiais; stiprins empatiją savo paties ir savo vaiko atžvilgiu; planuos konkrečius žingsnius, kaip naujai įgytas žinias ir gebėjimus naudos šeimoje.

            Ilgalaikėje perspektyvoje tėvai/įtėviai/globėjai gebės lengviau kurti pagarba, atsakomybe ir pasitikėjimu pagrįstus santykius su savo vaiku, savarankiškai rasti pozityvius problemų sprendimo būdus, sutvirtės emociniai ryšiai su vaiku ir pagerės šeimos mikroklimatas.