Projektas „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“

Projektas dalinai finansuotas JAV religinių bendruomenių lėšomis. Skirta suma  5 091,22 €.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.

 

Projekto tikslas: ugdyti nepakantumą smurtui artimoje aplinkoje ir skatinti pagarbiu elgesiu paremtus tarpusavio santykius.

 

Projekto uždaviniai:

  • Ugdyti pagarbiu elgesiu paremtą šeimos santykių kultūrą.
  • Ugdyti vaikų ir paauglių emocinius ir socialinius įgūdžius.
  • Ugdyti mokyklos bendruomenės narių nepakantumą smurtiniam elgesiui tiek savyje, tiek kituose.
  • Lavinti mokyklos bendruomenės narių gebėjimą atpažinti savo jausmus bei poreikius ir juos reikšti nenaudojant psichologinio smurto.

 

Tikslinės grupės

·          Krizinėse situacijose esančios ir su įvairiais sunkumais susiduriančios šeimos (nepilnos ir išsiskyrusios šeimos, mažas pajamas turinčios šeimos, priklausomų nuo narkotinių medžiagų asmenų turinčios šeimos ir kt.): tėvai ir vaikai/paaugliai nuo 4 iki 18 metų.

·          Šeimos, kuriose yra bent vienas įvaikintas arba globojamas nepilnametis vaikas: įtėviai/globėjai ir įvaikinti/globojami vaikai/paaugliai ar tose šeimose augantys biologiniai vaikai/paaugliai nuo 4 iki 18 metų.

·          Kitos šeimos, besirūpinančios savo šeimos emocine branda: tėvai ir vaikai/paaugliai nuo 4 iki 18 metų.

·          Bendrojo lavinimo mokyklų ugdytojai (klasės auklėtojai, mokytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, logopedai, mokytojų padėjėjai, mokyklos administracijos darbuotojai).

 

Projekto veiklos

Veiklos tėvams/įtėviams/globėjams: mokymai „Pagarbus bendravimas – raktas į sutarimą“, kursas „Asmeninis dvasinis palydėjimas“, refleksijos diena „Mano šeima rytoj“. Edukacinis užsiėmimas „Aš pasitikiu“. Veiklos vaikams: edukaciniai užsiėmimai „Draugystės dovana“, vaikų dienos stovykla, edukacinis užsiėmimas „Mano miesto istorija“. Veiklos mokyklų ugdytojams: paskaitos-edukaciniai užsiėmimai.

 

Projekto rezultatai

23 tėvai/įtėviai/globėjai išmoko geriau atpažinti savo psichologinius ir socialinius poreikius bei jausmus ir juos tinkamai reikšti; įgijo nesmurtinio (pagarbaus) bendravimo patirties; mokėsi atpažinti savo vaikų skirtingų amžiaus tarpsnių poreikius ir juos atliepti, siekti ilgalaikio tikslo bendraujant su vaikais; susipažino su pagrindinėmis vertybinėmis nuostatomis, formuojančiomis teigiamą paauglių santykį su savimi, aplinka ir suaugusiaisiais; stiprino savivertės jausmą; gavo emocinį palaikymą ir sustiprinimą, planavo konkrečius žingsnius, kaip naujai įgytas žinias ir gebėjimus naudos bendraujant su sutuoktiniu ir vaiku/ais.

25 vaikai mokėsi suvokti artimų žmonių, draugų ir draugystės reikšmę savo gyvenime, lavino gebėjimus, reikalingus norint susidraugauti ir palaikyti artimą ryšį su draugais ir šeimos nariais, mokėsi atrasti savo stipriąsias puses, buvo skatinami pasitikėti savimi ir kitais, susipažino su Perkūno namo – muziejaus ir Kauno miesto istorija XV-XVI a., senaisiais amatais, buvo skatinami perimti, puoselėti ir mylėti mūsų tautos kultūrą.

108 mokyklų ugdytojai mokėsi atpažinti smurtą artimoje aplinkoje, lavino gebėjimą atpažinti savo ir kito jausmus, susipažino su pykčio ir agresijos valdymo būdais, suprato poreikių svarbą ir griaunančią neteisingai išreikšto poreikio galią, susipažino su smurtinio elgesio valdymo strategijomis, gavo metodinę medžiagą apie nesmurtinio bendravimo ugdymą (šią medžiagą ugdytojai galės naudoti dirbant su mokiniais).

Ilgalaikėje perspektyvoje tėvai/įtėviai/globėjai gebės lengviau kurti pagarba ir pasitikėjimu pagrįstus tarpusavio santykius su šeimos nariais, savarankiškai rasti pozityvius šeimyninių problemų sprendimo būdus, pagerės šeimos mikroklimatas; vaikai ir paaugliai labiau pasitikės savimi ir kitais, gebės kurti artimesnius santykius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, sumažės socialiai nepriimtino elgesio šeimoje, mokykloje ir kitose socialinėse grupėse; pagerės mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai ir mokyklos mikroklimatas.