Projektas “Dvasiškai ir emociškai sveikos visuomenės link“

Projektas dalinai finansuotas Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos (JAV) lėšomis. Skirta suma 887,94 €.

 

Projekto trukmė: 2020 m. sausio 1 d. – birželio 30 d.

 

Projekto tikslas: stiprinti Lietuvos visuomenės dvasinę ir emocinę sveikatą, vadovaujantis katalikiškomis vertybėmis ir pagarbaus bendravimo modeliu.

 

Veiklos: kursai „Raktas į sutarimą“ (18 val. x 2 grupės), „Išmanioji tėvystė“ (20 val. x 1 grupė) ir „Maldos praktika“ (24 val. x 2 grupės); seminarai „Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika“ (6 val. x 1 grupė) ir „Kontempliatyvus šokis“ (6 val. x 1 grupė).

 

Tikslinės grupės: krizes (pvz., skyrybos, sunkumai dėl įvairių priklausomybių) išgyvenančių šeimų suaugę asmenys; socialiniai darbuotojai, savanoriai ir kiti asmenys, teikiantys pagalbą socialinius, dvasinius, emocinius sunkumus patiriantiems asmenims; kiti asmenys, siekiantys dvasiškai ir emociškai tobulėti. Viso projekte dalyvaus 105 asmenys.

 

Šiuo projektu siekiame: atskleisti artimo meilės sąvoką ir ugdyti artimo meilę skatinant skirtingumais praturtintą bendrystę; ugdyti gebėjimą atpažinti savo psichologinius ir socialinius poreikius bei jausmus ir juos konstruktyviai reikšti; ugdyti nepakantumą psichologiniam smurtiniam elgesiui tiek su savimi, tiek su kitais; ugdyti gebėjimą su savimi ir kitais elgtis pagarbiai ir labiau branginančiai; ugdyti šeimos santykių kultūrą, paremtą pagarbiu elgesiu ir artimo meile; suteikti dvasinį palaikymą mokant įvairių maldos ir bendrystės su Dievu būdų; skatinti gerbti kiekvieno religinį apsisprendimą suvokiant nelygstamą katalikybės vertę. Taigi, šiuo projektu siekiame suteikti žmonėms dvasinę ir emocinę pagalbą bei palaikymą, įsisąmoninant Katalikų Bažnyčios mokymą savęs ir artimo meilės atžvilgiu.