Projektas „Išmanioji tėvystė“ Nr. NVOŠG1-107

Projektas remiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Skirta suma: 3000 Eur.

 

Projekto partneriai: asociacija “Augame meilėje” ir Kauno jėzuitų gimnazija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.

Projekto tikslas:stiprinti šeimas ir jų emocinį brandumą.

 

Projekto uždaviniai:

·         1) Ugdyti pagarbiu elgesiu paremtą šeimos santykių kultūrą.

·         2) Ugdyti vaikų ir paauglių emocinius ir socialinius įgūdžius.

 

Tikslinės grupės: 

·         1) Krizinėse situacijose esančios ir su įvairiais sunkumais susiduriančios šeimos (nepilnos ir išsiskyrusios šeimos, mažas pajamas turinčios šeimos, priklausomų nuo narkotinių medžiagų asmenų turinčios šeimos ir kt.).

·         2) Šeimos, kuriose yra bent vienas įvaikintas arba globojamas nepilnametis vaikas.

·         3) Kitos šeimos, besirūpinančios savo šeimos emocine branda.

 

Projekto veiklos

Suaugusiesiems numatyta organizuoti mokymus „Pagarbus bendravimas – raktas į sutarimą“, asmenines konsultacijas šeimos santykių klausimais ir refleksijos dieną „Mano šeima rytoj“. Vaikams bus organizuojami edukaciniai užsiėmimai „Draugystės dovana“ ir „Aš pasitikiu“, vaikų dienos stovykla „Mano miesto istorija“. Veiklos organizuojamos naudojant aktyvius metodus, tokiu būdu siekiant mobilizuoti šeimos jėgas, padėti jos nariams sustiprėti ir patiems rasti galimybę teigiamiems pokyčiams.

 

Projekto rezultatai

23 tėvai/įtėviai/globėjai išmoko geriau atpažinti savo psichologinius ir socialinius poreikius bei jausmus ir juos tinkamai reikšti; įgijo nesmurtinio (pagarbaus) bendravimo patirties; mokėsi atpažinti savo vaikų skirtingų amžiaus tarpsnių poreikius ir juos atliepti, siekti ilgalaikio tikslo bendraujant su vaikais; susipažino su pagrindinėmis vertybinėmis nuostatomis, formuojančiomis teigiamą paauglių santykį su savimi, aplinka ir suaugusiaisiais; stiprino savivertės jausmą; gavo emocinį palaikymą ir sustiprinimą, suplanavo konkrečius žingsnius, kaip naujai įgytas žinias ir gebėjimus naudos bendraujant su sutuoktiniu ir vaiku/ais.

25 vaikai/paaugliai mokėsi suvokti artimų žmonių, draugų ir draugystės reikšmę savo gyvenime, lavino gebėjimus, reikalingus norint susidraugauti ir palaikyti artimą ryšį su draugais ir šeimos nariais, mokėsi atrasti savo stipriąsias puses, buvo skatinami pasitikėti savimi ir kitais, susipažino su Perkūno namo – muziejaus ir Kauno miesto istorija XV-XVI a., senaisiais amatais, gavo paskatą perimti, puoselėti ir mylėti mūsų tautos kultūrą.

Ilgalaikėje perspektyvoje tėvai/įtėviai/globėjai gebės lengviau kurti pagarba ir pasitikėjimu pagrįstus tarpusavio santykius su šeimos nariais, savarankiškai rasti pozityvius šeimyninių problemų sprendimo būdus, pagerės šeimos mikroklimatas; vaikai ir paaugliai labiau pasitikės savimi ir kitais, gebės kurti artimesnius santykius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, sumažės socialiai nepriimtino elgesio šeimoje, mokykloje ir kitose socialinėse grupėse.