Krikščioniškos šeimos stiprinimas ir puoselėjimas

Projekto trukmė: nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas: stiprinti Lietuvos visuomenės dvasinę ir emocinę sveikatą, vadovaujantis katalikiškomis vertybėmis ir pagarbaus bendravimo modeliu.

Projekto uždaviniai:

• Atskleisti artimo meilės sąvoką ir ugdyti artimo meilę skatinant skirtingumais praturtintą bendrystę.

• Ugdyti nepakantumą psichologiniam smurtiniam elgesiui tiek su savimi, tiek su kitais.

• Ugdyti gebėjimą su savimi ir kitais elgtis pagarbiai ir labiau branginančiai.

• Ugdyti šeimos santykių kultūrą, paremtą pagarbiu elgesiu ir artimo meile.

• Suteikti dvasinį palaikymą mokant įvairių maldos ir bendrystės su Dievu būdų.

• Skatinti gerbti kiekvieno religinį apsisprendimą suvokiant nelygstamą katalikybės vertę.

• Stiprinti gebėjimą savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus sudėtingose situacijose remiantis Dievo valios įžvalga.

Tikslinės grupės:

• Krizes (pvz., skyrybos, sunkumai dėl įvairių priklausomybių) išgyvenančių šeimų suaugę asmenys.

• Socialinės rizikos šeimų suaugusieji asmenys.

• Asmenys, kurie yra arba planuoja tapti globėjais/įtėviais.

Socialiniai darbuotojai, savanoriai ir kiti asmenys, teikiantys pagalbą socialinius, dvasinius, emocinius sunkumus patiriantiems asmenims.

• Kiti asmenys, siekiantys dvasiškai ir emociškai tobulėti.