NVO DARBUOTOJŲ IR SAVANORIŲ PSICHO - SOCIALINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS (2009-2010)

 

Projektas finansuotas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Lietuvoje“ lėšomis. Skirta suma: 270665,52 Lt.

Trukmė: 2009 m. gegužės 19 d. – 2010 m. gegužės 18 d.

Tikslas: perimti ir pritaikyti ES šalių gerąją patirtį neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje, organizuojant psicho-socialines ugdymo programas, skirtas NVO darbuotojams ir savanoriams, globojantiems senus ir sergančius vietos bendruomenės narius.

Rezultatai: Penki organizacijos darbuotojai tobulinosi šešių dienų apmokyme-stažuotėje Austrijoje, kur įgijo žinių ir patirties, kaip kuriamos ir vykdomos mokymo programos NVO darbuotojams ir savanoriams, kurie globoja senus ir sergančius žmones; susipažino, kaip yra administruojama minėta mokymo programas kurianti ir vykdanti institucija; gavo informacijos apie bendradarbiavimo su kitomis Europos institucijomis galimybes siekiant sukurti bendrą paslaugų tinklą.

Pasinaudojant turima ir naujai įgyta patirtimi sukurti keturi seminarai NVO darbuotojams ir savanoriams, kurie globoja senus ir sergančius žmones, psicho-socialinių įgūdžių ugdymui.

Suorganizuota ir pravesta 16 seminarų keturiose Lietuvos apskrityse (Kauno, Marijampolės, Panevėžio ir Klaipėdos), kurių metu buvo apmokyta 482 NVO darbuotojai ir savanoriai, sustiprinti devynių NVO instituciniai gebėjimai.

Parengtas ir išleistas leidinys – straipsnių rinkinys „Mirštančiųjų slauga. Palydėti į gyvenimą.“ .

 

Projekto metu vykdyto mokslinio sociologinio tyrimo duomenys rodo, kad:

·    Parengti mokymai formuoja brandų, pilietišką, gebantį kritiškai mąstyti asmenį, skatina intelektualių, moralinių ir dvasinių ugdymo aspektų integraciją bei aktyvų besimokančiųjų dalyvavimą ugdymo procese.

·    Seminarų dalyviai įgijo teorinių bei praktinių žinių apie žmogaus gyvybės orumą, šventumą, kančios prasmę, jausmų prigimtį, atgaivos šaltinius bei jų galią kasdieniame gyvenime.

·    Mokymai padėjo sustiprinti slaugytojų motyvaciją, atrasti asmeninės stiprybės šaltinius, sumažinti vidinės kaltės jausmą, sustiprinti savivertę ir žmoniškąjį orumą, išugdė gebėjimą tinkamai reaguoti į sudėtingas globojamųjų emocines ir dvasines būkles.

·    Seminarai įgalino dalyvius pradėti naują asmeninės ir profesinės brandos etapą, savo pavyzdžiu skaninant Lietuvoje sąmoningos savanorystės idėją.

Projektui pasibaigus, sukurtą psicho-socialinių įgūdžių ugdymo programą organizuojame platesniam NVO darbuotojų ir savanorių ratui ir kitoms įstaigoms, kurios dirba senų ir sergančių žmonių globos srityje.