Katalikiškų mokyklų bendruomenių stiprinimas Lietuvoje

Projektas dalinai finansuotas Renovabis (Vokietija) lėšomis. Skirta suma: 9800 Eur.

Projekto trukmė: 2016 m. balandžio 1 d. - 2017 m. kovo 31 d.

Projekto tikslas: sustiprinti katalikiškų mokyklų bendruomenes vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija ir krikščioniškomis vertybėmis.

 

Uždaviniai:

 • 1) pristatyti ugdytojams ir mokinių tėvams Geros mokyklos koncepciją;
 • 2) supažindinti ugdytojus su vertybinių nuostatų formavimu ir asmens vystimosi poreikiais ugdymo/si procese;
 • 3) lavinti grupės subūrimo, klausymosi, nesmurtinio bendravimo ir konfliktų sprendimo įgūdžius;
 • 4) mokyti ugdytojus naudoti įvairius kūrybinius metodus mokinių ugdymo/si procese;
 • 5) pakelti ugdytojų motyvaciją ir pasitikėjimą savimi;
 • 6) padėti ugdytojams ir mokinių tėvams suvokti krikščioniškų vertybių svarbą šeimos narių tarpusavio santykiuose ir sėkmingai jas taikyti kasdieniame šeimos gyvenime;
 • 7) supažindinti tėvus su pagrindinėmis vertybėmis, formuojančiomis teigiamą paauglių santykį su suaugusiaisiais;
 • 8) padėti tėvams prisitaikyti prie savo vaikų paauglystės, suprasti įtampas ir siekti ilgalaikio tikslo bendraujant su paaugliais;
 • 9) įgalinti ugdytojus analizuoti Šventojo Rašto istorinį ir kultūrinį kontekstą, atpažinti jo tekstų simbolius ir prasmes;
 • 10) pristatyti 7 sakramentus, jų vystimosi istoriją ir prasmę.
 •  

Tikslinės grupės: mokyklų ugdytojai (klasės auklėtojai, mokytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, logopedai, mokytojų padėjėjai, administracijos darbuotojai) ir mokinių tėvai (arba globėjai, įtėviai).