Projektas „Socialiai pažeidžiamų šeimų stiprinimas ir telkimas“ Nr. NVOŠG1-107

Projektas remiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Skirta suma: 3900 Eur.

 

Projekto partneriai: asociacija “Augame meilėje”, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai, Kauno jėzuitų gimnazija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.

Projekto tikslas: stiprinti ir telkti socialiai pažeidžiamas šeimas.

 

Projekto uždaviniai:

  • 1) ugdyti socialiai pažeidžiamų šeimų kultūrą, plėtojant pozityvių auklėjimo metodų sklaidą;
  • 2) ugdyti socialiai pažeidžiamų šeimų vaikų dvasinę ir emocinę sveikatą.

Tikslinės grupės: 

  • 1) socialinės rizikos šeimos (kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas): tėvai ir vaikai iki 18 metų;
  • 2) šeimos, kuriose yra bent vienas įvaikintas arba globojamas nepilnametis vaikas: įtėviai ir globėjai, įvaikinti ir globojami vaikai bei tose šeimose augantys biologiniai vaikai iki 18 metų.

Projekto veiklos

Suaugusiesiems buvo suorganizuota saviugdos ir savitarpio pagalbos grupė, asmeninės konsultacijos šeimos santykių klausimais ir seminaras „Šeimos kultūra ir pozityvus vaikų auklėjimas“. Vaikams – edukaciniai užsiėmimai „Augu draugystėje“, „Mano jausmų pasaulis“ ir vaikų dienos stovykla „Kauno istorijos paslaptys“. Veiklos buvo organizuojamos naudojant aktyvius metodus, tokiu būdu siekiant mobilizuoti šeimos jėgas, padėti jos nariams sustiprėti ir patiems rasti galimybę teigiamiems pokyčiams.

Projekto rezultatai

25 socialiai pažeidžiamų šeimų tėvai, įtėviai ir globėjai gavo savitarpio pagalbą, emocinį palaikymą ir sustiprinimą sprendžiant šeimos santykių problemas; išmoko geriau suprasti save, savo sutuoktinį ir vaikus, vertinti žmogų kaip asmenį; patobulino savo socialinius įgūdžius; sustiprino pozityvias nuostatas vaikų auklėjimo klausimais.

29 vaikai iš socialiai pažeidžiamų šeimų išmoko geriau suprasti savo jausmus ir pagrįstai juos reikšti, atpažinti kitų emocijas ir adekvačiai į jas reaguoti; patobulino savo estetinius įgūdžius, saviraišką ir kūrybinę raišką, kalbos ir bendravimo gebėjimus; teoriškai ir praktiškai susipažino su senaisiais amatais; gavo paskatą perimti, puoselėti ir mylėti mūsų tautos kultūrą.

To pasekoje sustiprėjo socialiai pažeidžiamų šeimų teigiamas emocinis ir dvasinis klimatas, tėvai, įtėviai ir globėjai įgavo ar sustiprino gebėjimą adekvačiai atliepti teisėtiems vaikų poreikiams ir spręsti iškylančius socialinius iššūkius.