Programa klasių auklėtojams "Mokyklos kultūros formavimas pagal Geros mokyklos koncepciją"

Tai gera proga patobulinti savo įgūdžius kasdieniniame darbe. Ši programa skirta pedagogams, turintiems auklėjamąja klasę. Būdami atsakingi už auklėjamuosius vaikus ir prieš tėvus, ir prieš mokyklos administraciją auklėtojai turi daug atsakomybių, o spręsti iškilusius sunkumus nėra laiko, todėl siūlome dalyvauti ir tinkamai pasirengti kasdieniame darbe kylantiems iššūkiams.

Vieta ir laikas: (derinama)

Visos programos trukmė: 32 ak. val. (4 dienų kursas). Programa yra tęstinė, tačiau galima pasirinkti bet kurį vienos dienos seminarą arba rinktis visus iš eilės.

 

Tema

Valandos

I seminaras

Auklėtojo vaidmuo vertybinių nuostatų ugdymo ir perdavimo procese.

 

 

Vertybinių nuostatų ir dorybių svarba bei ugdymo būdai.

4 val.

 

Mokyklos kultūros, vertybių, tikėjimo tiesų perdavimas inovatyviais metodais

4 val.

II seminaras

Klasės auklėtojas – lyderis, kuris telkia klasės bendruomenę.

 

 

Klasės auklėtojo, kaip lyderio vaidmuo.

2 val.

 

Orumas - sąlyga kuriant darnų mokytojo ir vaiko dialogą

2 val.

 

Bendravimo, bendradarbiavimo ir klausymosi įgūdžiai, jų formavimas.

2 val.

 

Klasės bendruomenės telkimas: grupės formavimo/osi etapai, naujų mokinių ir spec poreikių vaikų integracija, patyčių prevencija.

2 val.

III seminar.

Nesmurtinio bendravimo pagrindai. Metodikos pristatymas, dirbant su klasių tėvais.

 

 

Smurto samprata. Jo įvairialypiškumas

Smurtas kaip visuomenės emocinio neraštingumo pasekmė.

4 val.

 

BBP (bendravimo be pykčio) pagal B. Rozenbergą galimybės ir įgūdžiai

4 val.

IV seminar.

Klasės bendruomenės telkimas: tėvų ir mokytojų santykiai, konfliktų sprendimo būdai.

 

 

Kaip bendrauti su konfliktiškais tėvais.

4 val.

 

Klasės valandėlės, tėvų susirinkimai: vedimas, metodai.

2 val.

 

Z karta: kaip dirbti su naujos kartos vaikais?

2 val.

 

 

Programos tikslas: įgalinti klasės auklėtojus formuoti klasės bendruomenę ir valdyti joje vykstančius procesus.

Uždaviniai:

·         Suteikti žinių apie ugdymo procesą, vertybinių nuostatų ugdymą, asmens raidos poreikius;

·         Formuoti grupės telkimo, klausymosi, konfliktų sprendimo įgūdžius;

·         Taikyti įvairius kūrybinius metodus klasės vaikų ugdymo procese.

Rezultatai:

·         Auklėtojai įgis žinių apie ugdymo procesą bei vertybinių nuostatų formavimą šio proceso metu;

·         Auklėtojai įgis grupės telkimo, klausymosi, konfliktų sprendimo įgūdžių bendraujant su mokiniais, kolegomis bei mokinių tėvais;

·         Auklėtojai įgis žinių apie nesmurtinį bendravimą bei patyčių prevenciją.

·         Auklėtojai įgis įgūdžių bendruomenės telkimui ir formavimui, išmoks taikyti įvairius kūrybinius metodus klasės ugdymo procese.

 

Seminaro metodai:

Užsiėmimai parengti remiantis aktyvaus mokymosi metodais, tinkamais taikyti pedagoginėje veikloje. Trumpi teoriniai įvadai nuveda į susitikimą su asmenine patirtimi, sudaroma erdvė mažose grupelėse diskutuoti, dalintis savo įžvalgomis, idėjomis. Mokymuose dalyvių įžvalgoms sukonkretinti naudojama savirefleksijos analizė , lavinant problemų sprendimo įgūdžius taikoma atvejo analizė.

Seminarų dalyviai gauna parengtą padalijamą medžiagą, kurią galės pritaikyti darbe su mokiniais ir tėvais.

 

Asmens įnašas: (teirautis)

Gyvenimo ir tėkjimo institutas akredituotas Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu (pažymos numeris EV3-20). Pedagogams bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai. Dalyvio mokestis gali būti apmokamas iš mokinio krepšelio lėšų kvalifikacijai kelti.

 

Programos dėstytojai:

Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė

Bernadeta Mališkaitė

Valda Šadzevičiūtė

Virginija Malinauskienė

Vaidilė Šumskienė

Ramunė Gecaitė

Ir: Giedrė Statkutė, Šiaulių "Sandoros" progimnazijos pavaduotoja ugdymui.

 

Programa akredituota!

VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas akredituotas 2015 m. liepos 31 d., pagal LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą. Pažymos nr. EV3-20.