Reflektyvus vertybinių nuostatų ugdymo modelis mokykloje

Programos tikslas: gilinti mokytojų vertybių sampratą, kuri įgalintų mokytojus inovatyviai diegti vertybines nuostatas ugdymo procese.

Uždaviniai:

·         Pagilinti žinias apie vertybių, vertybinių nuostatų sampratą bei asmenybės moralinės raidos ypatumus;

·         Ugdyti profesinės veiklos refleksijos įgūdžius;

·         Taikyti patirtinio mokymo metodus vertybinio ugdymo procese.

Kokioje aplinkoje bebūtume, visada išlieka vidinis troškimas būti vertinamu žmogumi, specialistu… Esame visuomenės dalis, kurioje vyrauja greitai besikeičiantys požiūriai, naujovės, nebūtinai orientuotos į bendrus žmogaus gėrius ir gan dažnai kylančios iš materialistinių ar egoistinių paskatų. Tai mus trikdo, įneša nesaugumo jausmą ir norą save apsaugoti atsiribojant. Ne išimtis ir mokykla, kurioje susitinka kelios grupės, turinčios vieną tikslą, tačiau skirtingus požiūrius ir būdus jo siekti. Kas būtų vertinga tokioje situacijoje? Grįžti prie bendražmogiškų vertybių, užsiimti vertybinių nuostatų ugdymu/-si, kuris prasideda nuo pagarbaus požiūrio į save ir kitą žmogų, nuo priėmimo kito kitokio. Tai veda į kitą santykių kokybę, kur kolegialus palaikymas ir padrąsinimas kuria saugumą, o kartu ir atvirumą.

Reflektyvus ugdymas, kai žmogus mokosi, siedamas žinomus dalykus su nežinomais, teoriją su praktika, permąstydamas ir įvertindamas tai, kas padaryta, eidamas tolesnio mokymo bei mokymosi link, šiandien mokyklose yra itin reikalingas. Remdamasis reflektyviojo mokymo teorija, mokytojas stebi patį mokymo procesą, reflektuoja ir vertina savo darbą, įgydamas daugiau galimybių jį tobulinti.

Seminaras skirtas pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų kolektyvams, mokytojams, mokyklų vadovams bei klasių auklėtojams, kuriems rūpi kurti darnią visumą pagrįstą bendražmogiškomis vertybėmis. Užsiėmimai parengti remiantis aktyvaus mokymosi metodais, tinkamais taikyti pedagoginėje veikloje. Trumpi teoriniai įvadai nuveda į susitikimą su asmenine patirtimi, sudaroma erdvė mažose grupelėse diskutuoti, dalintis savo įžvalgomis, idėjomis.

Mokytojai bus aprūpinti metodine medžiaga, ir programos metu įgytas žinias bei išbandytus metodus galės taikyti savo veikloje.

 

Pagrindinės programos temos:

                      Žmogaus sampratos filosofiniu požiūriu ir iš jų kylančios vertybinės nuostatos.

                      Vertybių samprata ir jos įvairialypiškumas.

                      Bendražmogiškos vertybės, apsprendžiančios asmens dorovę.

                      Vertybių ir dorybių svarba asmenybės ugdymui.

                      Refleksijos samprata, jos metodai.

                      Reflektyvaus ugdymo modelis. Jo nauda ugdymo organizavimui ir procesui.

 

Programos trukmė: 

32 kontaktinės valandos:  teorija – 9,5 val. ir praktika – 22,5 val.

 

Du dviejų dienų seminarai: 

2016 m. sausio 4-5 d. ir kovo 21-22 d. (pirmadieniai ir antradieniai 09:00-16:00 val.). 

Seminaras bus vykdomas vėliau. Datas paskelbsime!

 

Vieta: Perkūno name, Kauno senamiestyje (adresas: Aleksoto g. 6).

 

Kursą veda:

s. Bernadeta Mališkaitė, SJE

Virginija Malinauskienė

 

Dalyvio įnašas: 60 Eur

 

VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas akredituotas 2015 m. liepos 31 d., pagal LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą. Pažymos nr. EV3-20.