Darbuotojai

 Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė baigė Katechetikos studijas Kaune, dėstė tikybą ir etiką „Aušros“ gimnazijoje, Kaune. Vėliau baigė verslo administravimo studijas Vytauto Didžiojo universitete. Kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir projektuose, Italijoje, Austrijoje, Latvijoje, Škotijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Vokietijoje ir kt. 2011 metai baigė bibliodramos studijas (Heidemarie Langer, Vokietija) ir gavo bibliodramos vadovo kvalifikaciją. Yra Europos bibliodramos asociacijos narė.

Vadovauja Gyvenimo ir tikėjimo institutui, veda rekolekcijų savaitgalius, Bibliodramą, seminarus, kuria ir įgyvendina ugdymo programas. Padeda organizacijoms ar grupėms atlikti bendruomeninę Dievo valios įžvalgą.

Visuomeninė veikla. Priklausė Petrašiūnų jaunimo grupei. Nuo pirmųjų Ateitininkų atsikūrimo metų Lietuvoje priklauso Ateitininkų organizacijai, yra Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė. Organizuoja ateitininkų stovyklas vasarą, rūpinasi savanorių ir jaunimo vadovų ugdymu. Vykstant Kauno arkivyskupijos sinodui, prisidėjo rengiant dokumentus apie pasauliečio apaštalavimą, yra Kauno arkivyskupijos pastoracinės tarybos švietimo komisijos narė.
Vienas iš pomėgių – tai keliavimas. Ypač traukia Šventoji Žemė.

 

 

Vilija Bierontienė  yra įgijusi taikomosios sociologijos magistro laipsnį ir anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją Vytauto Didžiojo Universitete. Dirbo nepriklausoma tyrėja ir sociologinių tyrimų autore bei organizatore, savo darbų rezultatus pristatė mokslinėse konferencijose ir spaudoje. Šiuo metu vaikus ir suaugusius moko anglų kalbos.

Gyvenimo ir tikėjimo institute atsakinga už fondų ir finansinės paramos paiešką, tarptautinių ir nacionalinių projektų koordinavimą, viešųjų pirkimų organizavimą. Reguliariai kelia savo kvalifikaciją Lietuvos ir tarptautiniuose seminaruose. 

 

 

 

Vaidilė Šumskienė Vytauto Didžiojo universitete 1999 m. įgijo katalikų teologijos bakalauro, vėliau komunikacijos ir informacijos (2001 m.) bei pastoracinės teologijos (2004 m.) magistrų kvalifikacinius laipsnius, 2007 m. dalyvavo projekto „Andragogų praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ mokymo(si) ir praktinės veiklos programoje ir įgijo andragogo (suaugusiųjų pedagogo) praktiko kompetenciją.

Nuo 2002 m. dirba Gyvenimo ir tikėjimo institute, nuo 2011 m. yra instituto valdybos narė, atsakinga už kursus Šventasis Raštas ir gyvenimas ir Pirmų amžių Bažnyčios dvasingumas tiesioginiu ir nuotoliniu būdu, kuria ir veda įvairias mokymo programas suaugusiems, taip pat yra dvasios palydėtoja rekolekcijose, kasdienybėje. 2011 m. baigė tarptautinę ekumeninę Bibliodramos vadovų programą, veda bibliodramos savaitgalius ir seminarus, dalyvauja Europos struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose.

Priklauso Ateitininkų federacijai, yra įsitraukusi į savanorišką veiklą: dirba šeimų pastoracijoje, ateitininkų jaunų šeimų klube aktyviai prisideda prie organizuojamų Advento ir Gavėnios rekolekcijų šeimoms, vasaros stovyklų šeimoms.  Kartu su vyru augindama šešis vaikelius, pati ieško atsakymų į aktualius šeimai klausimus, todėl jos iniciatyva buvo rengti seminarai šeimoms Šventųjų sutuoktinių gyvenimai kalba šiandienos šeimoms. Prisidėjo prie Šeimos centro programos sužadėtiniams atnaujinimo.

Taip pat ji yra straipsnių katalikiškoje periodinėje spaudoje autorė, tarptautinių seminarų ir mokslinių konferencijų dalyvė. 

 

 

Valda Šadzevičiūtė baigė Kauno Technologijos universitetą, įgijo inžinierės technologės specialybę. Baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją; joje dirbo ekologijos ir turizmo dėstytoja. Kauno arkivyskupijos aukštesniojoje katechetų mokykloje įgijo tikybos ir etikos mokytojos specialybę. Šiuo metu yra dorinio ugdymo mokytoja-ekspertė.

Valda yra katalikų tikybos vadovėlio devintai klasei „Mano vieta pasaulyje“ bendraautorė, tarptautinių programų vykdytoja, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų autorė ir vedėja, Europos dvasios vadovų asociacijos narė, įgijo andragogo-praktiko kompetenciją.

Nuo 1994 metų dirba Gyvenimo ir tikėjimo institute. Jame veda rekolekcijas, Bibliodramą, kursą Dvasinio palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai, prisideda prie nuotolinio mokymo, programos Pirmųjų amžių dvasingumas. Taip pat veda įvairias susikaupimo dienas, dalyvauja Vertybių projekte.

 

Virginija Malinauskienė Vytauto Didžiojo universitete įgijo katalikų teologijos bakalauro ir pastoracinės teologijos magistro laipsnius. Pati sukūrusi gražią ateitininkišką šeimą, rūpinasi Ateitininkų šeimų vasaros stovyklų, advento ir gavėnios rekolekcijų organizavimu. Taip pat yra projektų bendraautorė, tarptautinių programų vykdytoja, tarptautinių seminarų ir mokslinių konferencijų dalyvė. Jėzuitų gimnazijoje dėstė tikybą.

Gyvenimo ir tikėjimo institute veda Švento Rašto, Dvasinio palydėjimo kursus, rekolekcijas, maldos savaites, palydi žmones. Daug prisidėjo prie Bibliodramos , Vertybių programos kūrimo.

 

 

Bernadeta Mališkaitė SJE, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo, lietuvių kalbos ir literatūros bakalaurė, edukologijos magistrė. Dirba savanorišką visuomeninį darbą su vaikais ir jaunimu Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijoje, rengia ir įgyvendina programas vaikų vasaros poilsio stovyklose, yra tarptautinių kursų dalyvė. Dirbo Garliavos 2-oje vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, leidinio Caritas (vėliau persivadinusio Artuma) skyriaus redaktore, lektore Kauno Kunigų seminarijoje ir VDU Teologijos fakultete.

Institute dirba nuo 1999 metų, veda kursus Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai, Krikščioniškojo dvasingumo raida, rekolekcijas, dvasines pratybas, priima žmones dvasiniam palydėjimui.

 

Regina Saulėnienė baigė  Vilniaus finansų ir kredito technikumą, įgijo buhalterio-finansininko kvalifikaciją. Nuo 1996 m. dirbo  Alytaus Panemunės vidurinėje mokykloje tikybos mokytoja, baigė Kauno Religijų studijų kolegiją. Parapijoje dirbo su jaunimu, savanoriavo ligonių sielovadoje.

Gyvenimo ir tikėjimo institute atsakinga už rekolekcijų organizavimą ir vedimą. Veda rekolekcijas ir Dvasines pratybas bei Pratybas kasdienybėje. Palydi žmones kasdienybėje.

Priklauso Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenei ir Gerojo samariečio bendruomenei, palydi vidinio išgydymo rekolekcijose „Mylėti ir atleisti“.

 

 

Ramunė Gecaitė Vytauto Didžiojo universitete 1996 m. įgijo katalikų teologijos bakalauro, 2003 m. Andragogikos (suaugusiųjų švietimo) magistro kvalifikacinius laipsnius.2003 m., pabaigusi studijas organizuotas Miunsterio akademijos (Vokietija), Vytauto Didžiojo Universiteto, taposupervizore.

1996–2006 m. dirbo jaunimo darbuotoja ir mokymų organizatore Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, nuo 2005 metų laisvai samdoma supervizore.  2006–2014 m. Lietuvos jėzuitų provincijoje dirbo Plėtros tarnybos vadove ir projektų koordinatore. Nuo 2014 m. dirba dėstytoja ir programų koordinatore institute.

Labiausiai darbo su žmonėmis stilių ir laikyseną įtakojo neformalaus jaunimo ugdymo metodika, su kuria susipažinodalyvaudama pirmuose Lietuvoje jaunimo darbuotojų mokymuose vykusiuose 1995–1996 metais. Įgūdžius tobulino ir žinias gilinoįvairiuose kursuose Vokietijoje ir Lietuvoje. 2010–2012 dalyvavoBibliodramos mokymuose, kuriuose susipažino su Geštato psichologija. Adragogikos magistrinį darbą rašėMentorystės tema. Geros vokiečių ir anglų kalbų žinios atveria gilius išminties klodus sukauptus Europoje ir JAV.

Nuo 1992 metų dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų: studentų ateitininkų, jaunimo organizacijos A.C.Patria, Kauno jaunimo organizacijų sąjungos “Apskritasis stalas”, neformalaus jaunimo ugdymo asociacijos veiklose. Šiuo metu priklauso Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijai.

Domėjimosi ir ekspertizės sritys: savivalda, tarpkultūrinis mokymasis, darbas komandose, projektinis darbas, egzistencinių ir tikėjimo temų nagrinėjimas.